Wet Bescherming Bedrijfsgegevens

Op dit moment ligt het wetsvoorstel voor de Wet bescherming bedrijfsgeheimen bij de Tweede Kamer. Op 9 juni 2018 moet het wetgevingsproces zijn afgerond. Op dit moment kennen we nog geen Nederlandse wetgeving omtrent de bescherming van bedrijfsgegevens.

Bedrijfsgeheimen

De wet regelt de bescherming van bedrijfsgeheimen, waaronder we niet-openbaar gemaakte know how en bedrijfsinformatie verstaan. Hier is sprake van wanneer informatie geheim is, handelswaarde bezit en er beschermingsmaatregelen zijn getroffen. Een bedrijfsgeheim zal worden beschermd tegen het openbaar maken, gebruiken en onrechtmatig verkrijgen van het bedrijfsgeheim. Het wetsvoorstel strekt tot implementatie van de Richtlijn 2016/943/EU. In deze richtlijn staat precies wat onder een bedrijfsgeheim wordt verstaan en tegen welke vormen hiertegen kan worden opgetreden. Er worden onder meer regels voorgeschreven over het starten van een procedure en duidelijk wordt welke maatregelen en rechtsmiddelen kunnen worden ingezet bij schending van de wet.

Know how

In de toelichting van het wetsvoorstel wordt het belang van bescherming van bedrijfsgeheimen benadrukt. Bedrijven in Nederland die last hebben van oneerlijke handelspraktijken rondom bedrijfsgeheimen kunnen tot nu toe alleen via het civiele recht een beroep doen op contractuele bescherming of een onrechtmatige daad. Echter, wanneer er geen contract is afgesloten, is de bescherming op het terrein van contractuele bescherming beperkt. De enige mogelijkheid is dan om je te beroepen op onrechtmatige daad en dat terwijl de oneerlijke handelspraktijken zich vaak in een grijs gebied bevinden. Het wetsvoorstel wil meer duidelijkheid scheppen door een specifieke basis te geven om op te komen tegen de onrechtmatige verkrijging van bedrijfsgeheimen door bepaalde activiteiten als onrechtmatig te bestempelen.

Geheimhoudingscontract

Het is onrechtmatig wanneer een persoon gebruik maakt van een bedrijfsgeheim als daardoor in strijd wordt gehandeld met een ondertekende geheimhoudingsovereenkomst (non disclosure agreement) of met een andere verplichting om het bedrijfsgeheim te beschermen. Dit geldt ook voor een contractuele breuk tot beperking van het gebruik van het bedrijfsgeheim. Dit betekent dus kort gezegd dat het handelen in strijd met een geheimhoudingscontract onrechtmatig is. Contractbreuk wordt onder de nieuwe wetgeving dus een grond om op te treden tegen de schending van de verplichtingen.

Juridische procedure

Het is vanzelfsprekend dat houders van bedrijfsgeheimen terugdeinzend zijn om een rechtszaak te starten over zaken die nu juist geheim moeten blijven. Het nieuwe wetsvoorstel dient deze angst weg te nemen. Deelnemers aan een gerechtelijke procedure en degene die toegang hebben tot de documenten aangaande de procedure, mogen geen veronderstelde bedrijfsgeheimen gebruiken en/of openbaar maken die de rechter (op verzoek) heeft aangemerkt als vertrouwelijk.

De houder van bedrijfsgeheimen kan onder andere in een juridische procedure eisen dat de documentatie wordt vernietigd, dat er een verbod komt op het gebruik van bedrijfsgeheimen of op de productie van goederen door middel van het bedrijfsgeheim en er kan uiteraard een schadevergoeding en tegemoetkoming in de proceskosten plaatsvinden. De wetgever licht bij de schadevergoeding toe dat zowel direct als indirect gebruik van een bedrijfsgeheim tot schadeplichtigheid kan leiden.

Wat nu?

Wanneer jij bedrijfsgeheimen binnen jouw onderneming wil beschermen, raad ik je aan om hierover geheimhoudingscontracten af te sluiten. Je kunt je namelijk alleen op de nieuwe wetgeving beroepen wanneer er voldoende beschermingsmaatregelen zijn getroffen. Wil je meer informatie over zo’n contract? Neem dan even contact op door een e-mail te sturen naar legal@ladylawyer.nl.

Dit artikel is mede tot stand gekomen door Negin Asrish, rechtenstudent aan de Universiteit van Leiden en de nieuwe aanwinst in het Lady Lawyer team! Negin gaat regelmatig handige blogs schrijven over belangrijke (nieuwe) wetgeving, zodat jij altijd op de hoogte blijft!

Lady Lawyer

Sharon helpt ondernemers met het opstellen van hun juridische fundament. Gespecialiseerd in algemene voorwaarden, privacy-verklaringen en cookie-statements, maar houdt zich ook breder bezig in het ondernemings- en consumentenrecht. Is digital nomad by accident en werkt daardoor met de wereld aan haar voeten. Is verder verslaafd aan kaas en alles met karamel-zeezout, een Instagram stories addict en d/t-taalnazi.
Populaire artikelen
[wpp thumbnail_width=90 thumbnail_height=90 stats_views=0 limit=3]
Scroll naar top